Các Trang Mẫu Xếp Tầng
SAC: API Đơn giản cho CSS

Tài liệu này được dịch từ trang web của W3C SAC: The Simple API cho CSS. Nó có thể có lỗi. Bạn có thể tham khảo các tài liệu chính thức của bản gốc tiếng Anh tại:
https://www.w3.org/Style/CSS/SAC/

Bản phiên dịch tiếng Việt:
Tampa Real Estate
Homes for Sale in Tampa
Tennessee Cabins For Sale
Người phiên dịch:
Manh Nguyen

(This page uses CSS style sheets)

CSS

CSS1

CSS2

Bộ Thử CSS1

Các Mẫu Lõi W3C

Xác Nhận Hiệu Lực CSS

SAC 1.0 là một giao diện chuẩn cho bộ phân tách CSS và được cho là làm việc với CSS1, CSS2, CSS3 (hiện đang được phát triển) và các ngôn ngữ khác bắt nguồn từ CSS.

Trạng thái

Chúng tôi khuyến khích các ý kiến đánh giá về SAC và xin gửi về địa chỉ hộp thư công cộng www-style@w3.org. Tài liệu lưu trữ sẵn có tại https://lists.w3.org/Archives/Public/www-style/.

API là một phiên bản beta có thể được cập nhật, thay thế hay bị lỗi thời bởi các phiên bản khác vào bất kỳ lúc nào. Bởi vậy không nên sử dụng nó như tài liệu tham khảo hoặc hãy trích dẫn nó như “một công việc đang được phát triển”. Đây là công việc đang được phát triển và không hề được xác nhận hay đồng thuận của hoặc W3C hay các thành viên của Hoạt Động Trang Mẫu.

API này được sản xuất như một phần của Hoạt Động Trang Mẫu W3C.

Lưu Ý

SAC 1.3: Hoạt Động Thi Hành Java

SAC 1.3: Hoạt Động Thi Hành C

SAC 1.3: Hoạt Động Thi Hành Ruby

SAC 1.0: Hoạt Động Thi Hành Perl

CSS Valid CSS!

Bert Bos
Cập nhật mới nhất: Ngày: 2009/08/19 18:37:05 $ GMT

Copyright © 2000-2008 W3C® (MIT, INRIA, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply.