Các trang mẫu xếp tầng
Nhóm công tác CSS

Tài liệu này được dịch từ trang web của Các: Nhóm công tác CSS. Nó có thể có lỗi. Bạn có thể tham khảo các tài liệu chính thức của bản gốc tiếng Anh tại:
https://www.w3.org/Style/CSS/members.php3

Bản phiên dịch tiếng Việt:

Người phiên dịch:
Manh Nguyen - Wesley Chapal Home for Sale
Condos for Sale on Clearwater Beach Pasco County Real Estate

(This page uses CSS style sheets)

De Nhóm công tác CSS [ liên kết chỉ dành cho thành viên] chịu trách nhiệm duy trì CSS.

Danh sách địa chỉ thư lưu trữwww-style@w3.org được mở cho tất cả mọi người. Bạn có thể đăng ký tham gia (xin xem thêm thông tin). Đây là nơi ưu tiên cho các thảo luận, bởi các thành viên của nhóm công tác sẽ xem xét các ý kiến. Xin đừng sử dụng danh sách thư để gửi những câu hỏi kiểu như “Tôi làm thế nào...” Hãy sử dụng comp.infosystems.www.authoring.stylesheets (“ciwas”) hay xem “Học CSS.”

Bản thảo các tính năng kỹ thuật CSS hiện tại đã được đăng và giải thích trên trang “công việc hiện tại”. Tháng 3/2008, nhóm công tác bắt đầu sử dụng Bộ theo dõi để lưu giữ danh mục các vấn đề, hành động và thành viên trong nhóm. Xin xem thêm điều lệ của nhóm công tác (bản 2008–2010).

Các thành viên

Sau đây là danh sách toàn thể các tổ chức thành viên W3C tham gia nhóm công tác CSS với một hay nhiều người từ tổ chức đó. (Xin xem “Để trở thành thành viên W3C” để biết thêm thông tin gia nhập thành viên W3C.)

CSS Valid
CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos, đầu mối liên hệ CSS
Viết ngày 22 tháng Giêng 2004. Cập nhật mới nhất $Ngày: 2009/09/21 10:35:25 $ GMT